Strategisk kompetensförsörjning

Förändringar i omvärlden ställer nya krav på företag och organisationer att ständigt utvecklas och ha strategier för kontinuerlig kompetensutveckling för anställda.

Genom att arbeta med omvärldsanalys, kompetensbehovsanalyser, som resulterar i tydliga planer för kompetensutveckling och rekryteringsinsatser blir det lättare att ha rätt kompetens vid rätt tillfälle. Inom ESF-projektet Kompetens i samverkan har hästnäringens organisationer arbetat tillsammans med såväl ledarskapsutbildningar som omvärldsanalys. Allt i syfte att säkra hästnäringens kompetensförsörjning och bistå hästverksamheter med nya och nödvändiga kunskaper kring detta område.

Arbeta med strategisk kompetensförsörjning

God kompetensförsörjning handlar om att hitta en balans mellan nyrekrytering och att kompetensutveckla befintlig personal och att hitta effektiva processer för exempelvis rekrytering, kompetensinventering och kompetensöverföring som kopplar till företagets övergripande mål.

Analysera sin omvärld

En viktig del i arbetet med strategisk kompetensförsörjning handlar om att ta reda på hur omvärlden ser ut och kan tänkas se ut. Det handlar om att hålla sig à jour i sin bransch men också i samhället i stort.

Kontaktperson
Elin LeeApple Arbetsmarknadsansvarig, HNS
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.